ad i media Group Sp. z o.o.
ul. Chmielna 26 lok. 12b
00-020 Warszawa

 

tel.
tel/fax  + 48 (22) 827.03.22

 

Dział Sprzedaży:
Justyna Sitnicka – justyna@adimedia.pl
Sandra Wilk – sandra@adimedia.pl

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

KRS:     0000361589
NIP:      525-24-85-614
REGON: 142512098

 

Kapitał zakładowy: 60.000 PLN w pełni opłacony.

Faber Sp. z o. o. jest Administratorem wszelkich Danych Osobowych przetwarzanych w Kancelari Rachunkowej. Z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: dane_osobowe@faber-kancelaria.pl lub w siedzibie: 30-136 Kraków, ul. Mysłakowskiego 9 WWW:http://faber-kancelaria.pl/